POLITYKA PRYWATNOŚCI

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Magdalena Szewczuk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BDirect Magdalena Szewczuk z siedzibą we Wrocławiu, ul. Łubinowa 1 lok. 9, 52-210 Wrocław, NIP: 8982032080 REGON: 932958486.
Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: kontakt@magdalenaszewczuk.pl

ZAKRES ORAZ CEL ZBIERANYCH DANYCH

 1. Wszelkie dane osobowe gromadzone są w celu świadczenia usług na rzecz Klientów, Użytkowników serwisu – SzewczukTeam.pl działającego pod adresem www.szewczukteam.pl, a będącego własnością Magdaleny Szewczuk prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą BDirect Magdalena Szewczuk zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 2. Dane osobowe Klientów są gromadzone i wykorzystywane przez Administratora w celu tworzenia statystyk, w celach marketingowych, w celu kontaktu z Klientem za pomocą formularza umieszczonego w Serwisie, w celu realizacji usług świadczonych przez Serwis oraz w celu rejestracji Twojej osoby w Klubie Betterware jako członka Klubu – Stałego Klienta oraz Niezależnego Przedstawiciela zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZASADA DOBROWOLNOŚCI

 1. Dane osobowe są przetwarzane na zasadzie dobrowolności. Brak zgody na udostępnienie danych może skutkować niemożliwością świadczenia usług, przekazywania Państwu informacji o usługach, działalności i wydarzeniach serwisu „MLM Biznes”
 2. Wszelkie informacje handlowe przesyłane do Państwa drogą elektroniczną wymagają uprzedniej zgody.

OBOWIĄZKI I PRAWA UŻYTKOWNIKÓW/KLIENTÓW

 1. Użytkownik/Klient ma prawo żądać od Administratora:
  – dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 2. Użytkownik/Klient ma prawo w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Serwis, przy zastrzeżeniu, że w przypadku cofnięcia danych które są niezbędne do realizacji świadczonych przez Serwis usług, usługi te nie będą mogły zostać zrealizowane.
 3. Użytkownik/Klient ma prawo wnieść sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych przez Serwis.
 4. Użytkownik/Klient ma prawo żądać od Administratora przeniesienia swoich danych osobowych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH

Państwa dane przetwarzane w zasobach serwisu „MLM Biznes” nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (UE) ani państw trzecich. Jeżeli dojdzie do takiego przekazania, niezwłocznie poinformujemy o tym fakcie i zamieścimy informacje na ten temat na stronie internetowej i w niniejszym Regulaminie.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być również podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio w sposób organizacyjny, na podstawie umowy cywilnoprawnej lub innego stosunku prawnego z Administratorem. W każdym przypadku powierzenie danych osobowych osobom trzecim będzie obligowało te osoby do zachowania ich w poufności.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub okresu obowiązywania umowy z klientem. Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z regulacji księgowych i podatkowych oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

DODATKOWE INFORMACJE

Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PROFILOWANIE

Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsze Zasady przetwarzania danych osobowych obowiązują od dnia 18 maja 2018r. do odwołania i realizują obowiązek prawny wynikający z art. 13 – 14 RODO. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w niniejszych Zasadach, zawsze w celu poprawy, jakości świadczonych przez nas usług oraz w poszanowaniu Państwa praw i prywatności.

PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe przetwarzana są na podstawie obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych tj. ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000, 1669) oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).